Platby, storna, slevy

Platby za tábory a akce provádějte na uvedené číslo účtu na vaší přihlášce: 2201621937/2010

Termín platby za letní tábor
Úhradu za tábor je třeba provést do 10 kalendářních dní od obdržení přihlášky. Pokud nebude platba provedena a vy se s námi nedomluvíte například na rozkladu platby z důvodu finanční tísně, popř. dalších problémů, může být rezervace místa na táboře pro vaše dítě zrušena. Potřebu změnit termín platby hlaste na e-mail: chaloupky@sdb.cz, tel: 734648946, 283029311.

Storno
Informace o platbách za letní tábory a pravidla případných storno poplatků. Najdete ve Vnitřním řádu (příloha 2), který je k dispozici na webu střediska – zde.

Výběr informací z textu Vnitřního řádu střediska (příloha 2, strana 11)
Storno poplatky za pobytové akce jsou stanoveny podle těchto pravidel:
Tábory a pobytové akce (delší než 3 dny):
V případě odhlášení 0–14 dnů před zahájením tábora je stanoven 100% storno poplatek.
V případě odhlášení 15–50 dnů před zahájením tábora je stanoven 50% storno poplatek
V případě odhlášení 50 a více dnů před zahájením tábora je stanoven 0% storno poplatek. 

Jednorázové akce (víkendové i jednodenní):
V případě odhlášení 0–2 dny před zahájením akce je stanoven 100% storno poplatek.
V případě odhlášení 3–10 dnů před zahájením akce je stanoven 50% storno poplatek.
V případě odhlášení 11 a více dnů před zahájením akce je stanoven 0% storno poplatek

Nultý den je den nástupu na tábor/akci.
Storno poplatky podle odst. 24 se nepoužijí, pokud účastník doloží lékařskou zprávou zdravotní nezpůsobilost k účasti na táboře/akci nebo písemně doloží vážné rodinné důvody (např. úmrtí v rodině). V případě, že dítě na tábor nastoupí později nebo pobyt na táboře přeruší nebo dříve odjíždí, hradí celou úplatu za daný tábor. Taktéž pokud je dítě vyloučeno z tábora z kázeňských důvodů, nevzniká tím nárok na vrácení poměrné části úplaty. Žádost o vratku účastnického poplatku za pobytovou akci nebo tábor musí být podána nejpozději v den zahájení akce. V případě pozdějšího podání nemusí být žádost ze strany střediska akceptována. Při vratce úplaty za zájmové vzdělávání z důvodu vzniklého na straně střediska je vratka provedena automaticky všem účastníkům, např. z důvodu zrušení kurzu pro malou účast. V ostatních případech je možné vratku provést na základě žádosti účastníka. Vratka bude vyplacena účastníkům nejpozději do dvou měsíců od data, kdy nastaly okolnosti rozhodné pro její přiznání. Pokud dojde ke zrušení programu střediska (kroužek, akce, tábor a podobně) z důvodu zásahu vyšší moci, nevzniká nárok na vrácení úplaty.

Pravidla slev
Úplata za zájmové vzdělávání může být snížena nebo prominuta v těchto případech

  1. Pokud je aktivita pro účastníka nedostupná z důvodu tíživé ekonomické situace (vícečetné rodiny, samoživitelé, sociálně slabí a podobně)
  2. Slevu 50 % může požadovat každý třetí a další sourozenec navštěvující pravidelné aktivity (kroužky) střediska.
  3. Slevu 50 % může požadovat účastník programu na každou třetí a další pravidelnou aktivitu, kterou využívá (kroužky).
  4. Slevu 25 % může požadovat každý druhý a další sourozenec, který se účastní stejného tábora nebo příležitostné akce.
  5. Nárok na účast v programu doučování za úplatu 100 Kč, - mají klienti OSPOD sociálního odboru ÚMČ Praha 8, případně klienti doporučeni spolupracujícími organizacemi v oblasti práce s rodinou.
  6. Slevu může přidělit po konzultaci s ředitelem vedoucí sektoru účastníkovi, se kterým se v sektoru dlouhodobě pracuje a z důvodu nefunkčního rodinného zázemí není možné dosáhnout odpovídající spolupráce se zákonnými zástupci na financování poplatku za aktivitu.

Slevu lze poskytnout na základě žádosti podané zákonným zástupcem (elektronicky: podepsaný a naskenovaný formulář e-mailem na prihlasky@strediskokobylisy.cz nebo vyplněním a odevzdáním formuláře na recepci Salesiánského centra). Formulář stáhněte ve formátu word, nebo v pdf.

Součástí žádosti je uvedení důvodu pro poskytnutí slevy a název programu, na který má být sleva uplatněna.

Splátky
V opodstatněných případech lze úplatu rozdělit do několika splátek. Rozdělení do splátek je v kompetenci vedoucích sektorů, kteří jsou za jednotlivé programy zodpovědni.

Financování chaloupek
Pro školní rok 2023/24 je program na příměstských táborech pro starší děti dotován z OP JAK.
Budeme moc rádi, pokud přispějete dětem na salesiánské chaloupky. Přispět na chaloupky je možné na č.ú: 2001198943/2010 (Fio banka). Děkujeme! Na vyžádání na e-mail: spackova@sdb.cz, vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Děkujeme také všem dárcům, kteří v loňském roce přispěli dětem na tábory.