Návod k přihlašování na aktivity

Přihlašování na kroužky, akce a tábory

Přihlašování na naše akce je podobné nakupování v e-shopu. Nejprve se v našem systému zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo vlastní osobou).

Registrace nového klientského účtu

Výběr akce / kroužku pro přihlášení

Přihláška

Údaje

Podmínky

Potvrzení a platba

Storno poplatky a vracení úplaty

  • Pokud krouek bez náhrady odpadne více jak dvakrát za jedno kolní pololetí, může si úastník nebo jeho zákonný zástupce v průběhu června, tedy na konci školního roku, požádat o vrácení poměrné částky za zrušené hodiny. Svou žádost adresuje vedoucímu sektoru Kroužky. Zpracování případné vratky proběhne nejpozději do 31. 8. daného školního roku.
  • Další úpravy a pravidla vracení úplat upravuje Vnitřní řád střediska. 

Pravidla slev

Pravidla přijímání dětí na tábory - chaloupky

Videonávod